Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.10.2015

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XIII sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - głosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 3
Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. - glosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński  Małgorzata Rubczak  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną. - Druk Nr 1/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński  Małgorzata Rubczak  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin ­ tereny produkcyjno-usługowe Gryfino. - Druk Nr 2/XIV

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - Druk Nr 3/XIV 
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. - Druk Nr 4/XIV 
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

   Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie. - z autopoprawkami - Druk Nr 5/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało  się:

 Rafał Guga  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015. - Druk Nr 6/XIV 
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

   Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda

Wstrzymało  się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. - Druk Nr 8/XIV 
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Małgorzata Rubczak  Zenon Trzepacz  

Numer głosowania: 11
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r. - przegłosowanie DRUKU NR 9A/XIV

Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 10
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Rafał Guga  Elżbieta  Kasprzyk    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało  się:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Zbigniew Kozakiewicz
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 12
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r. - przegłosowanie DRUKU NR 9B/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 10
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

   Za:

 Ewa De La Torre  Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński

Przeciw:

 Rafał Guga      

Wstrzymało  się:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino ­ rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo. - z nowym załącznikiem graficznym - Druk Nr 10/XIV

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. - z autopoprawkami - Druk Nr 7/XIV

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało  się:

 Rafał Guga  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz