Materiały na sesję

 • DRUK NR 1/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną.
 • DRUK NR 2/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino.
 • DRUK NR 3/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 • DRUK NR 4/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.
 • DRUK NR 5/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
 • DRUK NR 6/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015.
 • DRUK NR 7/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
 • DRUK NR 8/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 • DRUK NR 9/XIV - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały  Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r.
  • DRUK NR 9A/XIV - uwzględnienia wezwania
  • DRUK NR 9B/XIV - nieuwzględnienia wezwania