Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 października 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. wyróżnienie Pawła Sendyka – medalisty Igrzysk Europejskich w Baku i Mistrzostw Polski Juniorów oraz Daniela Pietrasa – medalisty Mistrzostw Polski w Zielonej Górze.
 3. przyjęcie protokołu z XIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną – DRUK NR 1/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK NR 2/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – DRUK NR 3/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK  NR 4/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 5/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 – DRUK NR 6/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 7/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – DRUK NR 8/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały  Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r. – DRUK NR 9/XIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały w sprawie:
  • uwzględnienia wezwania – DRUK NR 9A/XIV
  • nieuwzględnienia wezwania – DRUK NR 9B/XIV

XIII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2015.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.