Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu.
 • DRUK NR 2/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 15, 15A w Bartkowie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.
 • DRUK NR 3/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino.
 • DRUK NR 4/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2.
 • DRUK NR 5/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe.
 • DRUK NR 6/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo.
 • DRUK NR 7/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
 • DRUK NR 8/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r.
 • DRUK NR 9/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino.
 • DRUK NR 10/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu.
 • DRUK NR 11/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie.
 • DRUK NR 12/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 13/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • DRUK NR 14/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino.
 • DRUK NR 15/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015.
 • DRUK NR 16/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.