Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 1 grudnia (wtorek) 2015 r. godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu – DRUK NR 1/XVI
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 15, 15A w Bartkowie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 2/XVI
 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – DRUK NR 3/XVI
 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 – DRUK NR 4/XVI
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe – DRUK NR 5/XVI
 6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo – DRUK NR 6/XVI
 7. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 – DRUK NR 7/XVI
 8. zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. – DRUK NR 8/XVI
 9. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 9/XVI
 10. utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu – DRUK NR 10/XVI
 11. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie – DRUK NR 11/XVI
 12. zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 12/XVI
 13. zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 13/XVI
 14. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino – DRUK NR 14/XVI
 15. zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK NR 15/XVI
 16. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 16/XVI

IV. Wolne wnioski i informacje.