Rok 2016
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2016-12-30   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego   Nie 
2016-12-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 156/1 (ul. Łużycka), 236/1 oraz 236/3 w obr. Gryfino 5, polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV.   Nie 
2016-12-22   Starosta Gryfiński zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 1/2015 z dnia 26 marca 2015 r. o realizacji inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 4104031 w miejscowości Wełtyń   Nie 
2016-12-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 28.11.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7-9-11 w Gardnie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa – świerka z działki nr 52/18 obręb Gardno   Nie 
2016-12-15   Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: projektu dokumentu „STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ”   Nie 
2016-12-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.09.2016 r. złozony przez pana Leszka Lorenca, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław, działającego z pełnomocnictwa Gminy Stare Czarnowo, ul.Świętego Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Dobropole Gryfińskie oraz obrębie Śmierdnica Las, gminy Stare Czarnowo, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków   Nie 
2016-12-13   Ogloszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej pn.: Festiwal Siatkarsko-Koszykarski"   Nie 
2016-12-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: brzozy brodawkowatej z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-12-09   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Nie 
2016-12-07   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Magiczna podróż w poszukiwaniu nadchodzących świąt"   Nie 
2016-12-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: sosny czarnej z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-12-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział - Zakład Gazowniczy Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE. Inwestycja realizowana na działkach nr: 18, 31 w obrębie Gryfino 2   Nie 
2016-12-05   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę istniejącej "Linii 220 kV relacji Krajnik-Gliniki oraz linii 220 kV relacji Krajnik-Pomorzany" oraz w sprawie pozwolenia na budowę "Linii 220 kV relacji Krajnik-Glinki oraz linii 220 kV relacji Krajnik-Pomorzany", stanowiących element niezbędny realizacji inwestycji strategicznej pn.: "Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna" - na terenie działki nr 47/1, obręb 0030 Nowe Czarnowo, gmina Gryfino   Nie 
2016-12-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Monografia Jubileuszowa - 25 lat Teatru Tańca VOGUE/EGO VU"   Nie 
2016-12-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie badań diagnostycznych i dokonanie oceny postawy ciała zawodników Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf"   Nie 
2016-12-02   Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2016 z dnia 6 września 2016 r., znak: AP-1.747.3-7.2016 TT, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie linii 220 kV relacji Krajnik-Glinki oraz linii 220 kV relacji Krajnik-Pomorzany, stanowiącej element niezbędny realizacji inwestycji strategicznej pn. "Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna"   Nie 
2016-12-01   Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020   Nie 
2016-11-29   Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Gardno w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w statucie sołectwa Gardno   Nie 
2016-11-24   Starosta Policki zawiadamia o udzieleniu Powiatowi Gryfińskiemu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego przebudowę nawierzchni drogi powiatowej, przebudowę istniejących zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących z ww. inwestycją sieci uzbrojenia terenu - telekomunikacyjnej i energetycznej, oraz przestawienie istniejących w pasie drogowym ogrodzeń - na terenie działek nr ewid.: 74/2, 81/1, 101, 102/1, 26, 27/6, 29, 30/4, 117, położonych w Żórawkach, obręb ewid. Żórawki, gm. Gryfino, realizowanego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1368Z, ul. Jaśminowa w Żórawkach"   Nie 
2016-11-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 28.10.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-11-21   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla wymienionych obszarów Natura 2000, o możliwości zapoznania się z projektami dokumentów oraz wniesieniem do nich uwag   Nie 
2016-11-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 21.10.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje mieszkańców sołectwa Gardno o spotkaniu wiejskim w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Gardnie przy ul. Niepodległości 1, dotyczącym projektu zmiany statutu sołectwa Gardno   Nie 
2016-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu dn 63 PE średniego ciśnienia, realizowanej na działkach nr: 18, 31 w obrębie Gryfino 2   Nie 
2016-11-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino"   Nie 
2016-11-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Otwarte, pokazowe zawody mikołajkowe w strzelectwie sportowym"   Nie 
2016-11-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Obóz sportowy sekcji Lekkiej Atletyki Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Hermes" Gryfino"   Nie 
2016-11-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie dla kierowników i trenerów w zakresie piłki nożnej"   Nie 
2016-11-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 13.10.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-11-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 28.10.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-11-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 21.10.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-11-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 13.10.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-11-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór dziaci do żłobka miejskiego przy ulicy Władysława Łokietka 10 w Gryfinie   Nie 
2016-10-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 11.10.2016 r. dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4.   Nie 
2016-10-28   Starosta Policki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1368Z ul. Jaśminowa w Żurawkach"   Nie 
2016-10-27   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000   Nie 
2016-10-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 183, 184/1 w obr. Krzypnica, polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej GPO Krzypnica 400/110 kV wraz z infrastrukturą oraz zjazdem z drogi na działkę   Nie 
2016-10-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 145/1, 145/2, 152/5, w obrębie Pniewo i dz. nr 89/1, 89/2, 87/3, 91, 92/4, 93/6, 93/22, 93/16 w obrębie Krajnik, oraz na dz. 152/3 obrębie Pniewo i dz. nr 75/5, 75/4, 98/1, 81/1, 86/3, 87/1, 97, 319, 93/8, 93/18, 93/15, 93/14 w obrębie Krajnik, polegającej na budowie sieci teletechnicznej i sygnałowej łączącej stację elektroenergetyczną 400/220 kV Krajnik z Elektrownią Dolna Odra   Nie 
2016-10-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” z siedzibą przy ulicy Z. Krasińskiego 88 w Gryfinie, zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: lipy z działki nr 10/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-10-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-10-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 10/6 obręb Gryfino 4    Nie 
2016-10-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew: 6 sztuk sumaków i rokitnika z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-10-11   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Gryfino, poprzez organizację turnieju piłkarskiego drużyn 5-osobowych"   Nie 
2016-10-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: świerka z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-10-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 14.09.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 189/3 obręb Gryfino 5   Nie 
2016-09-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew: 2 sztuk sumaków z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-09-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 14.09.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9 b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 189/3 Gryfino 5   Nie 
2016-09-27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"   Nie 
2016-09-27   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 26.09.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu do celów rekreacyjno-hodowlanych zlokalizowanego na dz. nr 307 obr. Wełtyń gm. Gryfino   Nie 
2016-09-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe strefa Gardno - etap II   Nie 
2016-09-21   Obwieszczenie Burmistrz Pyrzyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji 17/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 19 września 2016 dla inwestycji polegającej na na utwardzeniu terenu przy boisku sportowym z przeznaczeniem na miejsce do tańczenia, chodnik i parking z dwoma zjazdami z drogi gminnej, gmina Gryfino, obręb Daleszewo, działka nr 141/5 i 293/1   Nie 
2016-09-20   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym Nr 5.   Nie 
2016-09-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 31.08.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-09-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 31.08.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-09-12   Starosta Gryfiński podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Goodman Poland Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2016 r., w dniu 7 września 2016 r. wydana została decyzja nr 386/2016 (nr rejestru AB.6740.4.170.2016.LW) o udzieleniu pozwolenia na budowę Centrum Dystrybucyjnego, w tym: hali magazynowej z łącznikiem i zapleczem socjalno-biurowym, wartowni, zbiornika retencyjnego i ppoż., wiat przystankowych, wiaty na palety, budynków technicznych, parkingów z drogami dojazdowymi i placami manewrowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Gardnie przy ul. Innowacyjnej, na terenie działek nr: 72/28, 72/29, 72/30, 72/31 i 72/32, obręb ewidencyjny Gardno   Nie 
2016-09-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 31.08.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 728/19 Gryfino 4   Nie 
2016-09-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 31.08.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 45/8 Gryfino 4   Nie 
2016-09-08   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wydaniu w dniu 06.09.2016 r. decyzji nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie linii 220 kV relacji Krajnik - Glinki oraz linii 220 kV relacji Krajnik - Pomorzany stanowiącej element niezbędny realizacji inwestycji strategicznej pn.: "Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna" na terenie działki nr 47/1, obręb 0030 Nowe Czarnowo, gmina Gryfino   Nie 
2016-09-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 23.08.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-09-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2016 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: brzozy z działki nr 55/1 obręb Gryfino 3   Nie 
2016-08-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 23.08.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 45/8 Gryfino 4.   Nie 
2016-08-25   Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu przy boisku sportowym z przeznaczeniem na miejsce do tańczenia i parking z dwoma zjazdami z drogi gminnej, gmina Gryfino, obręb Daleszewo, działka nr 141/5 i 293/1   Nie 
2016-08-17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Baltic Neopolis Festival"   Nie 
2016-08-16   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, polegającej na przebudowie linii 220 kV relacji Krajnik - Glinki oraz linii 220 kV relacji Krajnik - Pomorzany, stanowiącej element niezbędny realizacji inwestycji strategicznej pn.: "Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna"   Nie 
2016-08-11   Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r.   Nie 
2016-08-11   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09 sierpnia 2016 r.   Nie 
2016-08-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 01.08.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 55/1 obręb Gryfino 3   Nie 
2016-08-05   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 55/1 Gryfino 3.   Nie 
2016-08-02   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotycząca budżetu obywatelskiego o dokonaniu weryfikacji zgłoszonych wniosków z propozycjami zadań do realizacji w 2017 roku    Nie 
2016-07-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: wiązu szypułkowego z działki nr 184/3 obręb Gryfino 5 i zezwalającej na usunięcie 2 drzew: klonów srebrzystych z działki nr 205/4 obręb Gryfino 5   Nie 
2016-07-26   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Nie 
2016-07-22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja meczów pokazowych dla mieszkańców gminy Gryfino"   Nie 
2016-07-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 183 i 184/1 w obrębie Krzypnicy, polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV wraz z infrastrukturą oraz zjazdem z drogi na działkę   Nie 
2016-07-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki nr 74/2 w obrębie Żórawki, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1368Z (ul.Jaśminowej w Żórawkach) wraz z przebudową i budową uzbrojenia terenu   Nie 
2016-07-12   PROTOKÓŁ z przebiegu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie   Nie 
2016-07-11   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przewóz młodzieży do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży"   Nie 
2016-07-08   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016 r. o sporządzeniu projektów zarządzeń oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych   Nie 
2016-07-07   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie Gminy Gryfino"   Nie 
2016-06-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr 294/6 i nr 205/4 obręb Gryfino 5.   Nie 
2016-06-29   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Festyn pieśni ludowej i kresowej"   Nie 
2016-06-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 sztuk drzew: topoli kanadyjskiej, klonu zwyczajnego, 2 sztuk topoli berlińskich z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-06-20   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Organizacja XXIV Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej"   Nie 
2016-06-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr 294/6 i nr 205/4 obręb Gryfino 5.   Nie 
2016-06-10   Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne   Nie 
2016-06-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Gryfińska Koperta Życia"    Nie 
2016-06-09   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”.    Nie 
2016-06-09   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zawody pokazowe Aikido 2016"   Nie 
2016-06-06   Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych”.    Nie 
2016-06-01   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Z akordeonem przez świat"   Nie 
2016-05-27   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie za rok 2015   Nie 
2016-05-27   Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (ZZMiUW) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Podkomponentu 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, Kontrakt 1A.1 – Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II   Nie 
2016-05-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 sztuk drzew: klonów jesionolistnych z działki nr 21/99 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-05-13   Obwieszczenie o wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2016-05-12   Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam   Nie 
2016-05-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 22.04.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-05-10   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 maja 2016 r. informujące o wydaniu decyzji nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie wprowadzeń linii 400 kV do stacji 400/220 kV Krajnik dla umożliwienia realizacji inwestycji strategicznej pn.: "Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna" na terenie działek nr 248/4. 254/4, 255/8, obręb Krajnik, gmina Gryfino   Nie 
2016-05-09   PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Daleszewo, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo.   Nie 
2016-05-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-05-05   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/2014 z dnia 16.12.2014 zmienionej decyzją nr 1/2015 z dnia 13.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku 2,6 km - przejście przez miejscowość Wełtyń, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną   Nie 
2016-04-27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie zawodniczki Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf do Mistrzostw Europy Młodzików w Triathlonie"   Nie 
2016-04-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/99 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-04-13   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/2014 z dnia 16.12.2014 r. zmienionej decyzją nr 1/2015 z dnia 13.02.2015 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku 2,6 km - przejście przez miejscowość Wełtyń, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastukturą podziemną   Nie 
2016-04-13   Urząd Miasta i Gminy informuje, że w dniu 15.04.2016 r. (piątek) w godz. 16.00 – 17.00 planowane jest zgromadzenie   Nie 
2016-04-12   Zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.03.2016 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie wprowadzeń linii 00 kV do stacji Krajnik dlaumożliwienia realizacji inwestycji trategicznejpn.: "Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna"   Nie 
2016-04-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 31.03.2016 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/99 obręb Gryfino 4.   Nie 
2016-04-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew.   Nie 
2016-04-01   INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego   Nie 
2016-03-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 29 marca 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 20/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV dla zadania "Modernizacja linii 15KV nr 108" na części działki nr 288/9 obręb Daleszewo gmina Gryfino stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych   Nie 
2016-03-23   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących „Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino”.   Nie 
2016-03-17   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja 80 Gryfińskich Masowych Biegów Przełajowych"   Nie 
2016-03-14   Zbiorcze zestawienie danych z ankiet nt. opinii i satysfakcji z jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2016-03-11   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miejscowości Wełtyń w rundzie wiosennej"    Nie 
2016-03-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 59/2 obręb Gryfino 3.   Nie 
2016-03-04   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki   Nie 
2016-03-04   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno   Nie 
2016-03-04   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń– obejście drogowe.   Nie 
2016-03-04   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno–usługowe Gryfino.   Nie 
2016-02-29   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergrtycznej linii kablowej 0,4 kV   Nie 
2016-02-29   INFORMACJA W SPRAWIE KONKURSU „SOŁTYS ROKU 2016”   Nie 
2016-02-24   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki mieszkańców Gminy Gryfino”   Nie 
2016-02-24   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego    Nie 
2016-02-24   Starosta Gryfiński podaje do publicznej wiadomościo udzieleniu pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II   Nie 
2016-02-23   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 59/2 obręb Gryfino 3.   Nie 
2016-01-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 08.01.2016 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/110 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-01-21   Zaproszenie Starosty Gryfińskiego do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu opracowania "Strategi rozwoju turystyki Powiatu Gryfińskiego do roku 2020"   Nie 
2016-01-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 15.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Szczecin, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/115 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-01-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, w dniu 08.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/110 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-01-14   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2016 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku   Nie 
2016-01-12   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, napowietrznych linii 15 kV i 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 k, złączy kablowych 15 kV i 0,4 kV, słupów napowietrznej linii 15 kV i 0,4 kV z lampą oraz przebudowie infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV i nn- 0,4 kV    Nie 
2016-01-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w dniu 15.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/36 obręb Gryfino 4   Nie 
2016-01-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 01.12.2015 r., dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 29/3 obręb Wirów,    Nie 
2016-01-05   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino”.    Nie