Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego nr 2/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 stycznia 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego nr 2/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045, 1890), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego nr 2/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 160.799,59 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Bol. Chrobrego nr 2 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 8 września 2015 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 158.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) netto, w tym: - wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku w wysokości 156.350,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), - wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 2.150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.299,59 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 494,50 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) oraz fundusz remontowy na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1.805,09 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięć złotych i dziewięć groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec