Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.55.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2016 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.55.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadza się zmiany:

 1. § 13 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
  „3) nadzór merytoryczny nad działalnością niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:
  a) Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie,
  b) przedszkoli,
  c) szkół podstawowych,
  d) zespołów szkół,
  e) Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  f) Gryfińskiego Domu Kultury,
  g) Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
  h) Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).”
 2. załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z Uchwałą nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu oraz Uchwałą Nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska