Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XVI i XVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja na temat harmonogramu remontu dróg gminnych oraz sprawozdanie zespołu do spraw budowy i modernizacji dróg – DRUK NR 1/XVIII

V. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku – DRUK NR 2/XVIII

 • uwagi i wnioski

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku – DRUK NR 3/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo – DRUK NR 4/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, lokali mieszkalnych łącznie z gruntem  i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali – DRUK NR 5/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie Parsówek – DRUK NR 6/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – DRUK NR 7/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – DRUK NR 8/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 9/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – DRUK NR 10/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025– DRUK NR 12/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 13/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 14/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 15/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 – DRUK NR 16/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.