Akty prawa miejscowego 2016r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2016 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA Nr XVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 lutego 2015 r. poz. 697
2. UCHWAŁA NR XVIII/158/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 lutego 2015 r. poz. 696
3. UCHWAŁA NR XVIII/159/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 lutego 2015 r. poz. 555
4. UCHWAŁA NR XVIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 lutego 2015 r. poz. 556
5. UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku”. Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 kwietnia 2016 r. poz. 1557
6. UCHWAŁA NR XIX/171/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 kwietnia 2016 r. poz. 1589
7. UCHWAŁA NR XIX/172/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 marca 2016 r. poz. 1078
8. UCHWAŁA NR XIX/175/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 kwietnia 2016 r. poz. 1558
9. UCHWAŁA NR XIX/176/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia ul. Innowacyjnej w Gardnie do kategorii drogi gminnej Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 kwietnia 2016 r. poz. 1559
10. UCHWAŁA NR XX/181/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 kwietnia 2016 r. poz. 1515
11. UCHWAŁA Nr XX/182/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 kwietnia 2016 r. poz. 1516
12. UCHWAŁA Nr XXI/187/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 3 czerwca 2016 r. poz. 2253
13. UCHWAŁA Nr XXI/190/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 3 czerwca 2016 r. poz. 2254
14. UCHWAŁA Nr XXI/192/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 maja 2016 r. poz. 1809
15. UCHWAŁA Nr XXII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 maja 2016 r. poz. 2040
16. UCHWAŁA Nr XXIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 czerwca 2016 r. poz. 2430
17. UCHWAŁA NR XXIII/198/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 czerwca 2016 r. poz. 2431
18. UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 czerwca 2016 r. poz. 2432
19. UCHWAŁA Nr XXIII/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 maja 2016 r. poz. 2174
20. UCHWAŁA Nr XXIII/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 maja 2016 r. poz. 2175
21. UCHWAŁA NR XXIV/211/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 lipca 2016 r. poz. 3066
22. UCHWAŁA Nr XXIV/217/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lipca 2016 r. poz. 2673
23. UCHWAŁA Nr XXIV/218/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lipca 2016 r. poz. 2675
24. UCHWAŁA NR XXIV/219/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 lipca 2016 r. poz. 3067
25. UCHWAŁA NR XXIV/220/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lipca 2016 r. poz. 2673
26. UCHWAŁA NR XXIV/221/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru, na terenie gminy Gryfino, podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lipca 2016 r. poz. 2676
27. UCHWAŁA NR XXIV/222/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lipca 2016 r. poz. 2677
28. UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lipca 2016 r. poz. 2678
29. UCHWAŁA Nr XXV/227/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Gryfinie  Dz. Urz. Woj. Zach. z  2 września 2016 r. poz. 3362
30. UCHWAŁA NR XXV/228/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 września 2016 r. poz. 3363
31. UCHWAŁA NR XXV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 sierpnia 2016 r. poz. 3147
32. UCHWAŁA NR XXVI/233/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 września 2016 r. poz. 3465
33. UCHWAŁA NR XXVI/235/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 września 2016 r. poz. 3561
34. UCHWAŁA XXVI/236/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 września 2016 r. poz. 3562
35. UCHWAŁA NR XXVI/238/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 września 2016 r. poz. 3563
36. UCHWAŁA NR XXVI/240/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 września  2016 r. poz. 3467
37. UCHWAŁA Nr XXVI/242/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 sierpnia 2016 r. poz. 3335
38. UCHWAŁA NR XXVIII/247/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino  Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2016 r. poz. 4206
39. UCHWAŁA Nr XXVIII/254/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok  Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 października 2016 r. poz. 3751
40. UCHWAŁA Nr XXIX/257/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulic w Wełtyniu  Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 grudnia 2016 r. poz. 4827
41. UCHWAŁA Nr XXIX/258/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 grudnia 2016 r. poz. 4828
42. UCHWAŁA Nr XXIX/259/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 listopada 2016 r. poz. 4038
43. UCHWAŁA NR XXIX/262/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025” Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 grudnia 2016 r. poz. 4932
44. UCHWAŁA NR XXIX/263/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 grudnia 2016 r. poz. 4829
45. UCHWAŁA Nr XXIX/264/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 listopada 2016 r. poz. 4039
46. UCHWAŁA Nr XXX/269/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 grudnia 2016 r. poz. 5259
47. UCHWAŁA NR XXX/278/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia ”Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 grudnia 2016 r. poz. 5260
48. UCHWAŁA NR XXX/279/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia ”Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 grudnia 2016 r. poz. 4798
49. UCHWAŁA Nr XXX/280/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 grudnia 2016 r. poz. 4798
50. UCHWAŁA Nr XXX/281/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 grudnia 2016 r. poz. 4677
51. UCHWAŁA Nr XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 20 Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 stycznia 2017 r. poz. 167
52. UCHWAŁA NR XXXI/290/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2017 r. poz. 396
53.

UCHWAŁA NR XXXI/291/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2017 r. poz. 397
54. UCHWAŁA NR XXXI/292/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2017 r. poz. 398
55. UCHWAŁA NR XXXI/294/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 grudnia 2016 r. poz. 5199
56. UCHWAŁA NR XXXI/295/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2017 r. poz. 399