Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XIX -  Informacja na temat wpływu map ryzyk i zagrożeń powodziowych na ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych dla gminy Gryfino i ich skutki finansowe.
 • DRUK NR 2/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 3/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 3/XIX
 • DRUK NR 4/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 • DRUK NR 5/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe.
 • DRUK NR 6/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku”.
 • DRUK NR 7/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 8/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 9/XIX - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XVIII/162/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
 • DRUK NR 10/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • DRUK NR 11/XIX - Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.