Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XIX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2015 rok – DRUK NR 1/XX

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2015 roku – DRUK NR 2/XX

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r. – DRUK NR 3/XX

 • uwagi i wnioski.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2016 – DRUK NR 4/XX

 • uwagi i wnioski.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego
w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1 – DRUK NR 5/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK NR 6/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – DRUK NR 7/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK NR 8/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego – DRUK NR 9/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – DRUK NR 10/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie – DRUK NR 12/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 13/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno – etap II – DRUK NR 14/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XX. Wolne wnioski i zakończenie sesji.