Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXIII - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
 • DRUK NR 2/XXIII - Sprawozdanie z działalności zespołu do spraw osób niepełnosprawnych.
 • DRUK NR 3/XXIII - Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w 2015 roku .
 • DRUK NR 4/XXIII - Informacja z realizacji zadań i zaplanowanych przedsięwzięć Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Gryfinie w roku 2015.
 • DRUK NR 5/XXIII - Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2015 roku.
 • DRUK NR 6/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo.
 • DRUK NR 7/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo.
 • DRUK NR 8/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 9/XXIII - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały  Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r.
 • DRUK NR 10/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu.
 • DRUK NR 11/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Gryfinie.
 • DRUK NR 12/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie.
 • DRUK NR 13/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025.
 • DRUK NR 14/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 15/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
 • DRUK NR 16/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.