Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXI i XXII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 – DRUK NR 1/XXIII

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności zespołu do spraw osób niepełnosprawnych – DRUK NR 2/XXIII

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w 2015 roku – DRUK NR 3/XXIII

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja z realizacji zadań i zaplanowanych przedsięwzięć Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Gryfinie w roku 2015 – DRUK NR 4/XXIII

 • uwagi i wnioski.

VIII. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2015 roku – DRUK NR 5/XXIII

 • uwagi i wnioski.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo – DRUK NR 6/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo – DRUK NR 7/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały  Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. – DRUK NR 9/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu – DRUK NR 10/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 11/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – DRUK NR 12/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 13/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 14/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. – DRUK NR 15/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 16/XXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXII. Wolne wnioski i informacje.