Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXVI - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
 • DRUK NR 2/XXVI - Sprawozdanie z działalności gminy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej - OSP.
 • DRUK NR 3/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 • DRUK NR 4/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej nr 2.
 • DRUK NR 5/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek.
 • DRUK NR 6/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie.
 • DRUK NR 7/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
 • DRUK NR 8/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 9/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 10/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
 • DRUK NR 11/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu.
 • DRUK NR 12/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie.
 • DRUK NR 13/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie.
 • DRUK NR 14/XXVI - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał:  nr XXIV/207/16, nr XXIV/208/16 i nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.
 • DRUK NR 15/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 16/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 .
 • DRUK NR 17/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino.