Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów: z XXIV i XXV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej – DRUK NR 1/XXVI.

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności gminy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej - OSP – DRUK NR 2/XXVI.

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej – DRUK NR 3/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej nr 2 – DRUK NR 4/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek – DRUK NR 5/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 – DRUK NR 7/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 8/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 9/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 10/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu – DRUK NR 11/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie – DRUK NR 12/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie – DRUK NR 13/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał:  nr XXIV/207/16, nr XXIV/208/16 i nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 14/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino – DRUK NR 15/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 16/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK NR 17/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXIII. Wolne wnioski i informacje.