Porządek obrad

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 26 października (środa) 2016 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr 23/16

 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2015/2016 – DRUK NR 1/XXIX.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 2/XXIX.

  2. nadania nazw ulic w Wełtyniu – DRUK NR 3/XXIX.

  3. nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie – DRUK NR 4/XXIX.

  4. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXIX.

  5. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016 – DRUK NR 6/XXIX.

  6. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXIX.

  7. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK NR 8/XXIX.

  8. przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025” – DRUK NR 9/XXIX.

  9. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK NR 10/XXIX.

  10. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XXIX.

  11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 12/XXIX.

 4. Ochrona środowiska naturalnego na terenie gminy Gryfino.

 5. Wolne wnioski i informacje.