Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 21 listopada (poniedziałek) 2016 r. godz. 830

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr 45/16

 2. Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r. – DRUK NR 1/XXX.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 2/XXX.

  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2 – DRUK NR 3/XXX.

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie – DRUK NR 4/XXX.

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XXX.

  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 6/XXX.

  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 7/XXX.

  7. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja” – DRUK NR 8/XXX.

  8. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego roku 2017 – DRUK NR 9/XXX.

  9. zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. – DRUK NR 10/XXX.

  10. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 11/XXX.

  11. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 12/XXX.

  12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 13/XXX.

  13. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 14/XXX.

 4. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.

 5. Kontrola inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej w Gryfinie.

 6. Kontrola zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016 r.

 7. Wolne wnioski i informacje.