Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 1 grudnia (czwartek) 2016 r. godz. 1000

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.

  3. Wolne wnioski i informacje.