Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o stanie finansów publicznych  na koniec 2014 roku.

V. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2016 roku – DRUK NR 1/XXXII

 • uwagi i wnioski

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady w 2016 r. – DRUK NR 2/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK  NR 3/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”– DRUK NR 4/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 5/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7a/XXXII
 2. określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7b/XXXII
 3. określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7c/XXXII

odrębnie do każdej uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu – DRUK NR 8/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XV. Wolne wnioski i informacje.