Akty prawa miejscowego 2017r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2017 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XXXII/300/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 28.02.2017r. poz. 856

2. UCHWAŁA NR XXXII/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie

Dz. Urz. Woj. Zach. z 28.02.2017r. poz. 857

3. UCHWAŁA NR XXXII/302/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 28.02.2017r. poz. 858

4. UCHWAŁA NR XXXII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu

Dz. Urz. Woj. Zach. z 28.02.2017r. poz. 859

5. UCHWAŁA Nr XXXII/305/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie

Dz. Urz. Woj. Zach. z 28.02.2017r. poz. 860

6. UCHWAŁA Nr XXXIII/315/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Zach. z 01.03.2017r. poz. 884

7. UCHWAŁA NR XXXV/322/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1907
8. UCHWAŁA NR XXXV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1908
9. UCHWAŁA NR XXXV/324/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1909
10. UCHWAŁA NR XXXV/325/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2017 roku” Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1910
11. UCHWAŁA NR XXXV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1911
12. UCHWAŁA NR XXXV/329/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1912
13. UCHWAŁA NR XXXV/331/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Dz. Urz. Woj. Zach. z 12.04.2017r. poz. 1563
14. UCHWAŁA NR XXXV/332/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym Dz. Urz. Woj. Zach. z 12.04.2017r. poz. 1564
15. UCHWAŁA NR XXXV/334/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 12.04.2017r. poz. 1565
16. UCHWAŁA NR XXXV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1913
17. UCHWAŁA Nr XXXV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 06.04.2017r. poz. 1457
18. UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 04.05.2017r. poz.1866
19. UCHWAŁA NR XXXV/340/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1914
20. UCHWAŁA Nr XXXV/341/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 06.04.2017r. poz. 1458
21. UCHWAŁA NR XXXVI/344/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 30.05.2017r. poz.2433
22. UCHWAŁA Nr XXXVI/346/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.05.2017r. poz.1928
23. UCHWAŁA Nr XXXVIII/356/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.08.2017 r. poz. 3381
24. UCHWAŁA Nr XXXVIII/357/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.08.2017 r. poz. 3382
25. UCHWAŁA NR XXXVIII/363/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.08.2017 r. poz. 3383
26. UCHWAŁA NR XXXVIII/364/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.08.2017 r. poz. 3384
27. UCHWAŁA Nr XXXVIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 04.07.2017r. poz. 2944
28. UCHWAŁA Nr XXXVIII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 04.07.2017r. poz. 2945
29. UCHWAŁA NR XXXIX/370/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej Dz. Urz. Woj. Zach. z 10.10.2017 r. poz. 4082
30. UCHWAŁA NR XXXIX/375/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 10.10.2017 r. poz. 4083
31. UCHWAŁA NR XXXIX/376/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dz. Urz. Woj. Zach. z 14.09.2017 r. poz. 3740
32. UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym Dz. Urz. Woj. Zach. z 14.09.2017 r. poz. 3736
33. UCHWAŁA Nr XXXIX/387/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 14.09.2017 r. poz. 3737
34. UCHWAŁA Nr XXXIX/388/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 14.09.2017 r. poz. 3738
35. UCHWAŁA NR XL/391/17 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.11.2017 r. poz. 4780
36. UCHWAŁA NR XL/393/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.11.2017 r. poz. 4776
37. UCHWAŁA NR XL/397/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.11.2017 r. poz. 4778
38. UCHWAŁA NR XL/398/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.11.2017 r. poz. 4373
39. UCHWAŁA NR XL/399/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.11.2017 r. poz. 4779
40. UCHWAŁA NR XL/400/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.11.2017 r. poz. 4777
41. UCHWAŁA Nr XL/401/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.11.2017 r. poz. 4374
42. UCHWAŁA Nr XL/402/17 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.11.2017 r. poz. 4375
43. UCHWAŁA Nr XL/403/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 02.11.2017 r. poz. 4376
44. UCHWAŁA Nr XLI/405/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 212

45. UCHWAŁA NR XLI/409/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 213

46. UCHWAŁA NR XLI/410/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 214

47. UCHWAŁA NR XLI/411/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 215

48. UCHWAŁA NR XLI/412/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 216

49. UCHWAŁA NR XLI/413/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 217

50. UCHWAŁA NR XLI/414/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 218

51. UCHWAŁA NR XLI/415/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 219

52. UCHWAŁA NR XLI/416/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie. Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 220
53. UCHWAŁA NR XLI/417/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 05.01.2018 r. poz. 221

54. UCHWAŁA NR XLI/418/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z 08.12.2017 r. poz. 5154
55. UCHWAŁA Nr XLI/421/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 07.12.2017 r. poz. 5108
56. UCHWAŁA Nr XLI/422/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 07.12.2017 r. poz. 5109
57. UCHWAŁA Nr XLII/424/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zach. z 04.01.2018 r. poz. 117

58. UCHWAŁA NR XLII/433/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.01.2018 r.
poz. 540
59. UCHWAŁA NR XLII/434/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.01.2018 r.
poz. 542
60. UCHWAŁA NR XLII/435/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. z 24.01.2018 r.
poz. 541
61. UCHWAŁA Nr XLII/436/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 28.12.2017 r.
poz. 5521