Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 1/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – DRUK NR 2/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019” – DRUK NR 3/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – DRUK NR 4/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 – DRUK NR 5/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1” – DRUK NR 6/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115 w Gryfinie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie – DRUK NR 7/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 9/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 10/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 11/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVII. Wolne wnioski i informacje.