Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.03.2017

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, jako wierzyciela, udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino

Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20