Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 24 kwietnia (poniedziałek) 2017 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 53/17

II. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 – DRUK NR 1/XXXVI

III. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok – DRUK NR 2/XXXVI

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/XXXVI
  2. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 4/XXXVI
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 5/XXXVI
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 6/XXXVI

V. Kontrola inwestycji drogowej przy ul. Niepodległości w Gardnie.

VI. Wolne wnioski i informacje.