Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 1/XXXVIII
 2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 1-1/XXXVIII
 3. stanowiska komisji Rady
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
 5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
 6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 7. dyskusja
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku” – DRUK NR 1-2/XXXVIII
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – DRUK NR 1-3/XXXVIII

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie – DRUK NR 2/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie – DRUK NR 3/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 54/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów gmina Gryfino – DRUK NR 4/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 5/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 7/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 8/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino – DRUK NR 9/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/325/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 10/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 11/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 12/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK NR 13/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Informacja o stanie finansowym i technicznym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

 • uwagi i zapytania.

XVIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XX. Wolne wnioski i informacje.