Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXXIX - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 2/XXXIX - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • DRUK NR 3/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej.
 • DRUK NR 4/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.
 • DRUK NR 5/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
 • DRUK NR 6/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
 • DRUK NR 7/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.
 • DRUK NR 8/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 9/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • DRUK NR 10/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino.
 • DRUK NR 11/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.
 • DRUK NR 12/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym.
 • DRUK NR 13/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia  2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.
 • DRUK NR 14/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  w Gryfinie i nadania statutu.
 • DRUK NR 15/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy.
 • DRUK NR 16/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 • DRUK NR 17/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych  z funduszem leśnym.
 • DRUK NR 18/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km”.
 • DRUK NR 19/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017.
 • DRUK NR 20/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.
 • DRUK NR 21/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.