Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 7 września 2017 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/XXXIX

 • uwagi i wnioski.

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 2/XXXIX

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej – DRUK NR 3/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 4/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 5/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 6/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 7/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 9/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 10/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 11/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym – DRUK NR 12/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia  2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 13/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  w Gryfinie i nadania statutu – DRUK NR 14/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy – DRUK NR 15/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – DRUK NR 16/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych  z funduszem leśnym – DRUK NR 17/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km” – DRUK NR 18/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 19/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 20/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 21/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXVII. Wolne wnioski i informacje.