Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 07.09.2017

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - zmiany w porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Marcin Pazik    

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej. - Druk Nr 3/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Marcin Pazik  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. - Druk Nr 4/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Marcin Pazik  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego. - Druk Nr 5/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego. - Druk Nr 6/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali. - Druk Nr 7/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino. - Druk Nr 8/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. - z autopoprawkami - Druk Nr 9/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Marcin Pazik      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino. - Druk Nr 10/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. - Druk Nr 11/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym. - Druk Nr 12/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki. - z autopoprawką - Druk Nr 13/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie i nadania statutu. - Druk Nr 14/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 roku. - Druk Nr 15/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ­ Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino ­ Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. - z autopoprawkami - Druk Nr 16/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym - z autopoprawkami burmistrza zgłoszonymi na sesji - Druk Nr 17/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń ­ Wirów ­ Gajki, o łącznej długościok. 2 km” - z autopoprawką - Druk Nr 18/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 ­ Druk Nr 19/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. - wniosek radnego Wardy
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Leszek Jaremczuk  Jacek Kawka  Bogdan Warda  

Przeciw:

 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska    

Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. - Druk Nr 20/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Roland Adamiak      

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. - Druk Nr 21/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Czesław Skonecki    

Nie głosowało:

 Roland Adamiak      

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025. - autopoprawki - Druk Nr 22/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      

Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Jolanta Witowska