Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 października 2017 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXXI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. – DRUK NR 1/XL.

 • uwagi i wnioski.

V. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 2/XL.

 • uwagi i wnioski.

VI. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2014-2015 – DRUK NR 3/XL.

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina – DRUK NR 4/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi gospodarczymi, stanowiących własność komunalną – DRUK NR 6/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 8/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK NR 9/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder” – DRUK NR 10/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 11/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 12/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 13/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK NR 14/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 15/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 16/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 17/XL.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2017 r.

XXII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXIV. Wolne wnioski i informacje.