Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XL - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 • DRUK NR 2/XL - Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie.
 • DRUK NR 3/XL - Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2014-2015.
 • DRUK NR 4/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina .
 • DRUK NR 5/XL - Podjęcie uchwały w sprawie obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu.
 • DRUK NR 6/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi gospodarczymi, stanowiących własność komunalną.
 • DRUK NR 7/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 8/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.
 • DRUK NR 9/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino.
 • DRUK NR 10/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.
 • DRUK NR 11/XL - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino.
 • DRUK NR 12/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • DRUK NR 13/XL - Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 14/XL - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 • DRUK NR 15/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.
 • DRUK NR 16/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017.
 • DRUK NR 17/XL - Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.