Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XLI - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2016/2017.
 • DRUK NR 2/XLI - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 • DRUK NR 3/XLI - Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego.
 • DRUK NR 4/XLI - Budżet obywatelski – sprawozdanie z realizacji.
 • DRUK NR 5/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo.
 • DRUK NR 6/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 7/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 8/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 9/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 • DRUK NR 10/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • DRUK NR 11/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.
 • DRUK NR 12/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza  w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.
 • DRUK NR 13/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.
 • DRUK NR 14/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.
 • DRUK NR 15/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.
 • DRUK NR 16/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.
 • DRUK NR 17/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy.
 • DRUK NR 18/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • DRUK NR 19/XLI - Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Gryfinie.
 • DRUK NR 20/XLI - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 21/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.