Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 27 listopada (poniedziałek) 2017 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołów nr 37/17.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2016/2017 – DRUK NR 1/XLI.

 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 – DRUK NR 2/XLI.

 6. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego – DRUK NR 3/XLI.

 7. Budżet obywatelski – sprawozdanie z realizacji – DRUK NR 4/XLI.

 8. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 9. nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo – DRUK NR 5/XLI,

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XLI,

 11. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XLI.

 12. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XLI,

 13. zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK NR 9/XLI,

 14. zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 10/XLI,

 15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – DRUK NR 11/XLI,

 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – DRUK NR 12/XLI,

 17. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – DRUK NR 13/XLI,

 18. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – DRUK NR 14/XLI,

 19. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – DRUK NR 15/XLI,

 20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – DRUK NR 16/XLI,

 21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy – DRUK NR 17/XLI,

 22. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 18/XLI,

 23. rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 19/XLI,

 24. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 20/XLI.

 25. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.

 26. Wolne wnioski i informacje.