Akty prawa miejscowego 2018r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2018 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. Uchwała Nr XLIII/441/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 marca 2018 r. poz. 997
2. Uchwała Nr XLIII/443/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 lutego 2018 r. poz. 753
3. Uchwała Nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym Dz. Urz. Woj. Zach.
z 7 marca 2018 r. poz.1125
4. Uchwała Nr XLIV/447/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym Dz. Urz. Woj. Zach.
z 8 marca 2018 r. poz. 1137
5. Uchwała Nr XLIV/448/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 8 marca 2018 r. poz. 1138
6 Uchwała Nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 8 marca 2018 r. poz. 1139
7. Uchwała Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Dz. Urz. Woj. Zach.
z 4 kwietnia 2018 r. poz. 1510
8. Uchwała Nr XLV/457/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze Dz. Urz. Woj. Zach.
z 25 kwietnia 2018 r. poz. 1940
9. Uchwała Nr XLV/458/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia `Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.`  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 20 kwietnia 2018 r. poz. 1834
10. Uchwała Nr XLV/459/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 15 maja 2018 r.
poz. 2379
11. Uchwała Nr XLV/460/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 9 kwietnia 2018 r. poz. 1584
12. Uchwała Nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 7 maja 2018 r. poz. 2257
13. Uchwała Nr XLVI/463/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 24 maja 2018 r. poz.
2530
14. Uchwała Nr XLVI/464/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 15 maja 2018 r.
poz. 2378
15. Uchwała Nr XLVI/466/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 7 maja 2018 r. poz. 2274
16. Uchwała Nr XLVII/475/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 29 maja 2018 r. poz. 2618
17. UCHWAŁA NR XLVIII/480/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 4 lipca  2018 r. poz. 3143
18. UCHWAŁA NR XLVIII/482/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 26 lipca  2018 r. poz. 3543
19. UCHWAŁA NR XLVIII/485/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2 lipca  2018 r. poz. 3118
20. UCHWAŁA NR XLIX/487/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 22 sierpnia 2018 r. poz. 3907
21. UCHWAŁA NR XLIX/491/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Gardnie Dz. Urz. Woj. Zach.
z 22 sierpnia 2018 r. poz. 3908
22. UCHWAŁA NR XLIX/492/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 22 sierpnia 2018 r. poz. 3909
23. UCHWAŁA NR XLIX/493/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 22 sierpnia 2018 r. poz. 3910
24. UCHWAŁA NR XLIX/495/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 31 lipca  2018 r. poz. 3722
25. UCHWAŁA NR XLIX/496/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 31 lipca  2018 r. poz. 3723
26. UCHWAŁA NR XLIX/499/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 27 sierpnia 2018 r. poz. 3932, poz. 3933
27. UCHWAŁA NR L/503/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 26 września 2018 r. poz. 4314
28. UCHWAŁA NR L/504/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 28 sierpnia 2018 r. poz.3954
29. UCHWAŁA NR L/506/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 września 2018 r.
poz. 4038
30. UCHWAŁA NR LI/508/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 12 października 2018 r. poz. 4620
31. UCHWAŁA NR LII/513/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 3 października 2018 r. poz. 4400
32. UCHWAŁA NR LII/514/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 3 października 2018 r. poz. 4401
33. UCHWAŁA NR LIII/517/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 listopada 2018 r. poz. 5119
34. UCHWAŁA NR LIII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 listopada 2018 r. poz. 5120
35. UCHWAŁA NR LIII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 listopada 2018 r. poz. 5121
36. UCHWAŁA NR LIII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 listopada 2018 r. poz. 5122
37. UCHWAŁA NR LIII/521/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 listopada 2018 r. poz. 5123
38. UCHWAŁA NR II/16/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich Dz. Urz. Woj. Zach.
z 9 stycznia 2019 r. poz. 299
39. UCHWAŁA NR II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe Dz. Urz. Woj. Zach.
z 9 stycznia 2019 r. poz. 300
40.  UCHWAŁA NR II/20/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 19 grudnia 2018 r. poz. 5902
41. UCHWAŁA NR II/21/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 19 grudnia 2018 r. poz. 5903
42. UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2 stycznia 2019 r. poz. 36
43. UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gryfino