Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę – DRUK NR 1/XLIV

 • uwagi i zapytania.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym – DRUK NR 3/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 4/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 5/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 6/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r.  w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 7/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – DRUK NR 8/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK NR 9/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XV. Wolne wnioski i informacje.