Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XLVIII - Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • DRUK NR 1-1/XLVIII - Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 1-2/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku”.
 • DRUK NR 1-3/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 • DRUK NR 2/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów
 • DRUK NR 3/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.
 • DRUK NR 4/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025.
 • DRUK NR 5/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica.
 • DRUK NR 6/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino).
 • DRUK NR 7/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu.
 • DRUK NR 8/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.