Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołu nr 45/18.

 4. Analiza wykonania budżetu za 2017 r.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2017.

 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 7. ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów – DRUK NR 2/XLVIII,

 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 4/XLVIII,

 9. nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica – DRUK NR 5/XLVIII,

 10. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 3/XLVIII,

 11. zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) – DRUK NR 6/XLVIII,

 12. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu – DRUK NR 7/XLVIII,

 13. zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 8/XLVIII.

 14. Wolne wnioski i informacje.