Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

 1. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

 2. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK NR 1/L

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – DRUK NR 2/L

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. – DRUK NR 3/L

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK NR 4/L

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 5/L

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 6/L

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

 1. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

 2. Wolne wnioski i informacje.