Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/L - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica
  • DRUK NR 2/L - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
  • DRUK NR 3/L - Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r.
  • DRUK NR 4/L - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino
  • DRUK NR 5/L - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok
  • DRUK NR 6/L - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025