Rok 2019
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2019-12-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew - klonów jesionolistnych z działki nr 10/6, obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Z. Krasińskiego 84 - 110 w Gryfinie   Nie 
2019-12-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działkach nr 93/16, 93/22, 320/3 w obrębie Krajnik, na działkach 29/8, 29/9, 29/10, 29/11 w obrębie Nowe Czarnowo oraz na działkach nr 145/2, 152/5, w obrębie Pniewo   Nie 
2019-12-30   Informacja dotycząca godzin pracy kasy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 31 grudnia 2019 r.   Nie 
2019-12-24   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej   Nie 
2019-12-24   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na usługę wodną, polegającą na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków przemysłowych do ziemi   Nie 
2019-12-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn90 PE na działce nr 231 w obrębie Radziszewo   Nie 
2019-12-23   Informacja dotycząca godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 24.12. 2019 r.   Nie 
2019-12-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż 10.01.2020 r. zaplanowano dodatkowe polowanie zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 227   Nie 
2019-12-20   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wydaniu decyzji z dnia 16 grudnia 2019 r.   Nie 
2019-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew - sumaków octowców, z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 50 w Gryfinie   Nie 
2019-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew - topoli, z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11 listopada 30 w Gryfinie   Nie 
2019-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej nja budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działkach nr 93/16, 93/22, 320/3 w obrębie Krajnik, na działkach 29/8, 29/9, 29/10, 29/11 w obrębie Nowe Czarnowo oraz na działkach nr 145/2, 152/5, w obrębie Pniewo   Nie 
2019-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - sumaka octowca, z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4., tj. przy ulicy Krasińskiego w Gryfinie   Nie 
2019-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu odmawiającej decyzji na usunięcie drzewa - dębu bezszypułkowego z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4., tj. przy ul. Adama Anyka 19 w Gryfinie   Nie 
2019-12-03   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego informuje o prowadzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami   Nie 
2019-12-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej na działce 133 w obrębie Steklno, gm. Gryfino   Nie 
2019-11-27   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 49/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie infrastruktury pasżerskiej na stacji Daleszewo na terenie działek nr 288/5, 288/9, obręb ewidencyjny Daleszewo, gmina Gryfino, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.   Nie 
2019-11-26   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryf ino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Szansa dla każdego dziecka"   Nie 
2019-11-22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji mateialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej"   Nie 
2019-11-20   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 48/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie infrastruktury pasażerskiej na stacji Gryfino   Nie 
2019-11-15   Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej "Krzypnica", dz. nr 192/2 obręb Krzypnica, gm. Gryfino"   Nie 
2019-11-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"   Nie 
2019-11-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - sumaka octowego z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 71 w Gryfinie   Nie 
2019-11-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - dębu z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy A. Asnyka 19 w Gryfinie   Nie 
2019-11-06   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej   Nie 
2019-11-06   Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje o możliwości uzyskania bezzwrotnej refundacji na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)   Nie 
2019-11-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dot. planowanych polowań zbiorowych w okresie 2019/2020 KŁ Orlik na terenie obwodu łowieckiego nr 226 tj. Borzym i Dołgie   Nie 
2019-11-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydanej decyzji na rzecz GTBS zezwalającej na usunięcie drzew z działi nr 18/4 Gryfino 5   Nie 
2019-11-04   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 30.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji nr 20/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 31 na odcinku Czepino - Gryfino"   Nie 
2019-10-24   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027   Nie 
2019-10-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o harmonogramie polowań zbiorowych Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 227   Nie 
2019-10-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - sumaka octowego, z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 71 w Gryfinie   Nie 
2019-10-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - dębu, z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy A. Asnyka 19 w Gryfinie   Nie 
2019-10-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o prowadzonych konsultacjach społecznych, dotyczących nadania nowej nazwy ulicy, w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (teren położony w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej)   Nie 
2019-10-18   Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krajnik   Nie 
2019-10-15   Burmistrz Mista i Gminy Gryfino zawiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 195   Nie 
2019-10-15   Burmistrz Mista i Gminy Gryfino zawiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 228   Nie 
2019-10-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego w Gryfinie   Nie 
2019-10-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa rodzaju sumak octowiec z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 49 w Gryfinie   Nie 
2019-10-11   Informacja o dyżurach pełnionych przez urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w okresie przed i w trakcie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku   Nie 
2019-10-10   Informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową   Nie 
2019-10-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 18/4 Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 16-18 w Gryfinie   Nie 
2019-10-07   Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych Kanału Dolna Odra ("Kanał Ciepły") za pośrednictwem wylotu awaryjnego   Nie 
2019-09-24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o polowaniach zbiorowych w sezonie 2019/2020 dla obwodu łowieckiego nr 226   Nie 
2019-09-24   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydanej decyzji administracyjnej na rzecz SM Regalica zezwalającej na usunięcie drzewa z dz. 21/105 ob. Gryfino 4.   Nie 
2019-09-23   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   Nie 
2019-09-17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 września w sprawie zebrania materiałów dowodowych służących wydaniu decyzji dla SM Regalica w sprawie usunięcia drzew z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4   Nie 
2019-09-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 30/6, obręb Gryfino 4, tj. przy Krasińskiego 49 w Gryfinie   Nie 
2019-09-12   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 31 na odcinku Czepino-Gryfino"   Nie 
2019-09-11   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla potrzeb budowy drogi krajowej nr 31 na odc. węzeł Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino"   Nie 
2019-09-11   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie infrastruktury pasażerskiej na stacji Gryfino, na terenie działek nr 288/5, 288/9 w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A.   Nie 
2019-09-06   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie infraktustruktury pasażerskiej na stacji Gryfino   Nie 
2019-09-04   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2019-08-30   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Udział w 33. Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym oraz Ogólnopolskich Regatach Kajakowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego"   Nie 
2019-08-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 65, 71 w Gryfinie   Nie 
2019-08-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 49 w Gryfinie   Nie 
2019-08-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z działki nr 18/4 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 16-18 w Gryfinie   Nie 
2019-08-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewa z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy 11 Listopada 28 w Gryfinie   Nie 
2019-08-23   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   Nie 
2019-08-23   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej   Nie 
2019-08-23   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja 40 - lecia piłki ręcznej w Gryfinie"   Nie 
2019-08-21   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego    Nie 
2019-08-13   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Śladami trzech armii"   Nie 
2019-08-13   Ogłoszenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zamiarze sprzedaży drewna   Nie 
2019-08-09   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa   Nie 
2019-07-29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na części dz. nr 117, obręb Wełtyń II, części dz. nr 1391, 1394, obręb Gryfino 4   Nie 
2019-07-26   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przekazał wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej „Krzypnica”, dz. nr 192/2 obręb Krzypnica, gm. Gryfino”   Nie 
2019-07-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz złączy kablowych 0,4 kV, na działce nr 221, obręb Bartkowo, gm. Gryfino   Nie 
2019-07-26   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji   Nie 
2019-07-26   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanej na dz. nr 196, 251, 257/1, 257/2, obręb Gryfino 1, dz. nr 11, 12, 16, 29, 31, 459/16 obręb Gryfino 2   Nie 
2019-07-24   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte, z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2019-07-19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/101 obręb Gryfino 4   Nie 
2019-07-19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 21/139 obręb Gryfino 4   Nie 
2019-07-17   Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 4/Grn w Gryfinie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej   Nie 
2019-07-15   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego   Nie 
2019-07-15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego projektu pn. "Regionalne Prezentacje Gospodarcze - Stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019"   Nie 
2019-07-09   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2019-07-05   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działce nr 401/2 w obrębie Gryfino 4, polegającej na montażu anten i urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej   Nie 
2019-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - topoli kanadyjskiej, z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ul. 11 Listopada 42 w Gryfinie   Nie 
2019-06-27   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Gardno   Nie 
2019-06-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na części dz. nr 188, obręb Gryfino 2, części dz. nr 177, obręb Wełtyń, części dz. nr 1394, obręb Gryfino 4   Nie 
2019-06-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/101 obręb Gryfino 4, tj. przy 11 Listopada 16 w Gryfinie   Nie 
2019-06-25   Informacja dotycząca wyborów do izb rolniczych   Nie 
2019-06-24   Obwieszczenie - Wykaz okręgów wyborczych obejmujących obszary niżej wymienionychgmin, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w powiecie gryfińskim zarządzonych na niedzielę 28 lipca 2019 roku   Nie 
2019-06-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/139 obręb Gryfino 4, tj. przy Krasińskiego 72 w Gryfinie   Nie 
2019-06-21   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Nie 
2019-06-14   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Pokazowe Zawody Aikido pn. "Krzewimy kulturę"   Nie 
2019-06-07   Ogłoszenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zamiarze sprzedaży drewna   Nie 
2019-06-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/101 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11 Listopada 16 a, b, c w Gryfinie   Nie 
2019-06-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na montażu anten i urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 401/2 w obrębie Gryfino 4   Nie 
2019-06-05   Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa   Nie 
2019-06-03   Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Miasta I Gminy Gryfino z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica   Nie 
2019-05-30   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej   Nie 
2019-05-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/139 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 72 w Gryfinie   Nie 
2019-05-24   Ogłoszenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zamiarze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z działki gminnej   Nie 
2019-05-24   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2019-05-16   Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego   Nie 
2019-05-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zamiarze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z działki gminnej   Nie 
2019-05-14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych   Nie 
2019-05-14   Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2019-05-14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   Nie 
2019-05-14   Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2019-05-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1, obręb Gryfino 4, gm. Gryfino   Nie 
2019-04-30   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Sport dostępny dla wszystkich dzieci"   Nie 
2019-04-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działkach nr 33, 124, 125,, obręb Chlebowo, gm. Gryfino wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1, obręb Gryfino 4, gm. Gryfino.   Nie 
2019-04-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1, obręb Gryfino 4, gm. Gryfino   Nie 
2019-04-11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działkach nr 33, 124, 125, obręb Chlebowo, gm. Gryfino   Nie 
2019-04-09   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   Nie 
2019-04-09   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego   Nie 
2019-04-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono elektroniczne książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 195   Nie 
2019-04-05   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino    Nie 
2019-04-05   Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie informuje o planowanym zgromadzeniu   Nie 
2019-04-02   Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Udział zawodniczki Aleksandry Kwiecień w zagranicznym obozie szkoleniowym kadry narodowej lekkiej atletyki - trójskok"   Nie 
2019-03-26   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką i ul. Flisaczą w Gryfinie   Nie 
2019-03-22   Zbiorcze zestawienie danych z ankiet na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2019-03-21   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów energetycznych 400 kV Krajnik-Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)   Nie 
2019-03-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE na dz. nr 138, o obrębie Radziszewo, gm. Gryfino   Nie 
2019-03-20   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2019 r.   Nie 
2019-03-19   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów energetycznych 400 kV Krajnik-Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)   Nie 
2019-03-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/115 obręb Gryfino, tj. przy Krasińskiego 44-54 w Gryfinie   Nie 
2019-03-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działce nr 156/2 w obrębie Gryfino 5, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie posesji nr 136, 138, 140, 142, 142A, 142C z przyległymi działkami w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie   Nie 
2019-03-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 247/12 w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino   Nie 
2019-03-01   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Gardno   Nie 
2019-02-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 na dz. nr 138, w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino   Nie 
2019-02-28   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego   Nie 
2019-02-26   Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w gminie Gryfino w 2019 roku   Nie 
2019-02-18   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.   Nie 
2019-02-15   Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw gminy Gryfino dotyczacych projektu uchwały zmieniajacej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom.   Nie 
2019-02-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 156/2 w obrębie Gryfino 5   Nie 
2019-02-14   Badanie opinii na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2019-01-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniu 09.02.2019 r. w godzinach 08:00 - 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 121 przeprowadzone będzie polowanie zbiorowe   Nie 
2019-01-25   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych - pozwolenie na wykonanie studni wierconej   Nie 
2019-01-18   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji projektu uchwały, w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfino na rok 2019   Nie 
2019-01-18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr: 1/31, 1/32, 2/1 w obrębie Gryfino 4, polegajacej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego   Nie 
2019-01-18   KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2019 roku   Nie 
2019-01-18   Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej 2019 r.   Nie 
2019-01-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw   Nie 
2019-01-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   Nie 
2019-01-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 226   Nie 
2019-01-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku wierzba z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4., tj.przy ulicy 11 listopada 28 w Gryfinie   Nie 
2019-01-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniu 19.01.2019 r. w godzinach 08:00 - 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 121 przeprowadzone będzie polowanie zbiorowe   Nie 
2019-01-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 228   Nie 
2019-01-07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zmian terminów polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 195   Nie 
2019-01-07   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Markowi Kulikowi na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Nie 
2019-01-07   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Pani Teresie Brelik na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Nie 
2019-01-02   Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne   Nie 
2019-01-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 227   Nie