Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z II sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Dyskusja na temat oświaty, sieci szkół w gminie Gryfino oraz sytuacji prawnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 1/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 2/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat – DRUK NR 3/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 4/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – DRUK NR 5/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 6/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 7/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 8/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 9/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 10/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 – DRUK NR 11/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK NR 12/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 13/IV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 • uwagi i zapytania.
 1. Wolne wnioski i informacje.