Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 18 stycznia (piątek) 2018 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołów nr 1/18, nr 2/18.

 1. Dyskusja na temat przyszłości Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz przedstawienie harmonogramu budowy hali widowiskowo-sportowej.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 1/IV,

  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 2/IV,

  3. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat – DRUK NR 3/IV,

  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 4/IV

  5. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – DRUK NR 5/IV,

  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 6/IV,

  7. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 7/IV,

  8. zmiany uchwały nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 8/IV

  9. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiego pomocy finansowej – DRUK NR 9/IV,

  10. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 10/IV

  11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 – DRUK NR 11/IV,

  12. zmiany Uchwały Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK NR 12/IV,

  13. zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 13/IV.

 3. Wolne wnioski i informacje.