ROK 2019

Numer sesji

Interpelacja Imię i nazwisko Radnego Przedmiot interpelacji Odpowiedzi
IV 1/19 Marcin Pazik Dot. nadania nazw ulic odpowiedź
IV 2/19 Tomasz Namieciński Dot. remontu drogi gminnej odpowiedź
IV 3/19 Tomasz Namieciński Dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedź
IV 4/19

Tomasz Namieciński

Dot. dzikiego wysypiska śmieci w Gardnie odpowiedź
IV 5/19 Tomasz Namieciński Dot. montażu progów zwalniających w Gardnie odpowiedź
IV 6/19 Jerzy Piasecki Dot. remontu drogi gminnej odpowiedź
IV 7/19 Jerzy Piasecki Dot. drogi gminnej Stare Brynki - Raczki odpowiedź
IV 8/19 Magdalena Pieczyńska Dot. zajęć wychowawczych w szkołach   odpowiedź
IV 9/19 Piotr Zwoliński Dot. wybudowania chodnika   odpowiedź
IV 10/19 Piotr Zwoliński Dot. budowy masztu telekomunikacyjnego odpowiedź
IV 11/19 Marek Sanecki Dot. działalności OSiR odpowiedź
IV 12/19 Marek Sanecki Dot. działalności OSiR odpowiedź
IV 13/19 Marek Sanecki Dot. zadań inwestycyjnych   odpowiedź
IV 14/19 Marek Sanecki Dot. organizacji sportu odpowiedź
IV 15/19 Marek Sanecki Dot. rewitalizacji terenów zielonych odpowiedź
IV 16/19 Marek Sanecki Dot. kosztów kadry zarządzającej odpowiedź
IV 17/19 Robert Jonasik Dot. Karty Dużej Rodziny odpowiedź
IV 18/19 Robert Jonasik Dot. oświetlenia i utwardzenia dróg   odpowiedź
IV 19/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. budowy inkubatora kuchennego odpowiedź
IV 20/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. kanalizacji w Pniewie i Żórawkach   odpowiedź
IV 21/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. stanu urządzeń melioracyjnych w Bartkowie odpowiedź
IV 22/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. naprawy wiaty w Bartkowie odpowiedź
IV 23/19 Piotr Romanicz Dot. kosztów organizacji Dni Gryfina i rekonstrukcji historycznych   odpowiedź
IV 24/19 Piotr Romanicz Dot. monitoringu miejskiego odpowiedź
IV 25/19 Piotr Romanicz Dot. zmiany granic miasta   odpowiedź
IV 26/19 Piotr Romanicz Dot. alejek na cmentarzu   odpowiedź
IV 27/19 Piotr Romanicz Dot. wykazu zamówień publicznych   odpowiedź
IV 28/19 Piotr Romanicz Dot. BIP odpowiedź
IV 29/19 Piotr Romanicz Dot. strony internetowej odpowiedź
IV 30/19 Rafał Guga Dot. drzewostanu w gminie odpowiedź
IV 31/19 Rafał Guga Dot. wycinki drzew odpowiedź
IV 32/19 Rafał Guga Dot. stanu nawierzchni ul. Sportowej odpowiedź
IV 33/19 Rafał Guga Dot. stanu nawierzchni ul. Żołnierzy Wyklętych odpowiedź
IV 34/19 Rafał Guga Dot. stanu nawierzchni ul. Energetyków   odpowiedź
IV 35/19 Rafał Guga Dot. budowy dróg odpowiedź
IV 36/19 Rafał Guga Dot. remontu budynku odpowiedź
IV 37/19 Rafał Guga Dot. harmonogramu remontu budynków komunalnych   odpowiedź
IV 38/19 Roman Polański Dot. braku tabliczek z rozkładem jazdy   odpowiedź
IV 39/19 Jolanta Witowska Dot. przeprowadzenia edukacji n/t przeciwdziałania mowie nienawiści odpowiedź
IV 40/19 Jolanta Witowska Dot. monitorowania poziomu wód gruntowych odpowiedź
IV 41/19 Jolanta Witowska Dot. poprawy stanu nawierzchni chodnika odpowiedź
IV 42/19 Małgorzata Wisińska Dot. naprawy pobocza drogi gminnej w miejscowości Sobiemyśl odpowiedź
IV 43/19 Małgorzata Wisińska Dot. wykazu miejscowości, w których zostaną postawione nowe wiaty przystankowe odpowiedź
IV 44/19 Małgorzata Wisińska Dot. remontów dróg gminnych   odpowiedź
VI 45/19 Marek Sanecki Dot. powołania funkcji koronera w gminie Gryfino odpowiedź
VI 46/19 Marek Sanecki Dot. zaświadczeń o stanie zdrowia dzieci odpowiedź
VI 47/19 Marek Sanecki Dot. bezpieczeństwa osób korzystających z usług przychodni przy ul. Grunwaldzkiej odpowiedź
VI 48/19 Marek Sanecki Dot. promocji zdrowia wśród dzieci odpowiedź
VI 49/19 Marek Sanecki Dot. wynagrodzeń dyrektora i wicedyrektora OSiR odpowiedź
VI 50/19 Marek Sanecki Dot. działalności OSiR odpowiedź
VI 51/19 Marek Sanecki Dot. przebudowy ul. Łużyckiej odpowiedź
VI 52/19 Marek Sanecki Dot. działalności OSiR odpowiedź
VI 53/19 Jolanta Witowska Dot. zanieczyszczenia przestrzeni publicznej odpowiedź
VI 54/19 Jolanta Witowska Dot. gminnych programów sterylizacji/ kastracji i przeciwdziałania bezdomności zwierząt odpowiedź
VI 55/19 Jolanta Witowska Dot. stanu nawierzchni chodnika przy ul. Piastów odpowiedź
VI 56/19 Marcin Para Dot. opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej odpowiedź
VI 57/19 Jerzy Piasecki Dot. informacji na temat funduszu sołeckiego w roku 2014 odpowiedź
VI 58/19 Jerzy Piasecki Dot. garażu w Starych Brynkach odpowiedź
VI 59/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. naruszenia stosunków wodnych w Bartkowie odpowiedź
VI 60/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. stanu dróg gminnych w Żórawiach odpowiedź
VI 61/19 Robert Jonasik Dot. Karty Dużej Rodziny odpowiedź
VI 62/19 Robert Jonasik Dot. wolnych środków w uchwale budżetowej   odpowiedź
VI 63/19 Rafał Guga Dot. dotacji dla klubów sportowych odpowiedź
VI 64/19 Rafał Guga Dot. nawierzchni drogi przy GDK odpowiedź
VI 65/19 Rafał Guga Dot. dotacji dla KS Sparta Sobiemyśl odpowiedź
VI 66/19 Rafał Guga Dot. nawierzchni łącznika między ul. Szczecińską a ul. Flisaczą odpowiedź
VI 67/19 Piotr Romanicz Dot. szkoleń i warsztatów dla kadry zarządzającej odpowiedź
VI 68/19 Piotr Romanicz Dot. stanowiska plastyka miejskiego odpowiedź
VI 69/19 Piotr Romanicz Dot. stanu zatrudnienia w OPS odpowiedź
VI 70/19 Piotr Romanicz Dot. stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy odpowiedź
VI 71/19 Piotr Romanicz Dot. budowy drogi do Steklinka odpowiedź
VI 72/19 Piotr Romanicz Dot. strony internetowej gminy odpowiedź
VI 73/19 Piotr Romanicz Dot. braku ankiety w BIP odpowiedź
VI 74/19 Piotr Romanicz Dot. kosztów rekonstrukcji historycznych odpowiedź
VI 75/19 Piotr Romanicz Dot. stojaków na rowery przy szkołach odpowiedź
VI 76/19 Piotr Romanicz Dot. stanu alejek na cmentarzu odpowiedź
VI 77/19 Piotr Romanicz Dot. słupów ogłoszeniowych w sołectwach odpowiedź
VI 78/19 Piotr Romanicz Dot. terenu przy ul. Energetyków odpowiedź
VI 79/19 Piotr Romanicz Dot. oznakowania ul. Nadodrzańskiej odpowiedź
VI 80/19 Piotr Romanicz Dot. progu zwalniającego na ul. Nadodrzańskiej odpowiedź
VI 81/19 Piotr Romanicz Dot. wprowadzenia usług na nabrzeżu odpowiedź
VI 82/19 Piotr Romanicz Dot. zwiększenia liczby kursów pociągów odpowiedź
VI 83/19 Piotr Romanicz Dot. koncepcji monitoringu miejskiego odpowiedź
VI 84/19 Piotr Romanicz Dot. renegocjacji porozumienia z powiatem odpowiedź
VI 85/19 Małgorzata Wisińska Dot. uprzątnięcia terenów wiejskich odpowiedź
VI 86/19 Małgorzata Wisińska Dot. uprzątnięcia drogi w Borzymiu odpowiedź
VII 87/19 Zenon Trzepacz Dot. przeglądu drzewostanu w Radziszewie i Łubnicy odpowiedź
VII 88/19 Maciej Puzik Dot. Gryfińskiej Rady Kultury odpowiedź
VII 89/19 Tomasz Namieciński Dot. postawienia znaku drogowego B-3a na ul. Ogrodowej w Gardnie odpowiedź
VII 90/19 Magdalena Pieczyńska Dot. współpracy z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Gryfinie odpowiedź
VII 91/19 Jerzy Piasecki Dot. pisma w sprawie możliwości zgazyfikowania miejscowości Stare Brynki odpowiedź
VII 92/19 Piotr Romanicz Dot. udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzeń w OPS w Gryfinie odpowiedź
VII 93/19 Piotr Romanicz Dot. udzielenia informacji na temat lokalu chronionego przy ul. Szczecińskiej 2 odpowiedź
VII 94/19 Piotr Romanicz Dot. udzielenia informacji na temat Programu Budowy Dróg Krajowych odpowiedź
VII 95/19 Piotr Romanicz Dot. udzielenia informacji na temat funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie odpowiedź
VII 96/19 Piotr Romanicz Dot. udzielenia informacji na temat planowanych działań wobec Targowiska Miejskiego w Gryfinie odpowiedź
VII 97/19 Robert Jonasik Dot. odkomarzania/odkleszczania odpowiedź
VII 98/19 Robert Jonasik Dot. sieci komórkowej piątej generacji - 5G odpowiedź
VII 99/19 Marek Sanecki Dot. podejrzenia konfliktu interesów Dyrektora i Wicedyrektora OSiR odpowiedź
VII 100/19 Rafał Guga Dot. ograniczonej ilości miejsc parkingowych przy SP 3 odpowiedź
VII 101/19 Rafał Guga Dot. barier architektonicznych dla osób z ograniczeniami ruchowymi odpowiedź
VIII 102/19 Piotr Zwoliński Dot. remontu chodników przy ulicach Okrężnej i Prusa w Gryfinie odpowiedź
VIII 103/19 Piotr Zwoliński Dot. remontu drogi przy ul. Śląskiej odpowiedź
VIII 104/19 Wanda Hołub Dot. wprowadzenia zmian w zakresie handlu alkoholem odpowiedź
VIII 105/19 Wanda Hołub Dot. umów ryczałtowych odpowiedź
VIII 106/19 Wanda Hołub Dot. funduszy unijnych odpowiedź
VIII 107/19 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
Dot. Ogólnopolskiego Protestu Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Mieście i Gminie Gryfino odpowiedź
VIII 108/19 Tomasz Namieciński Dot. terminu realizacji inwestycji przy drogach powiatowych odpowiedź
VIII 109/19 Tomasz Namieciński Dot. utrzymania stanu drogi oraz utrzymania porządku i czystości przy drodze powiatowej w Gardnie odpowiedź
VIII 110/19 Tomasz Namieciński Dot. remontu drogi gminnej w Pniewie, ul. Brzozowa odpowiedź
VIII 111/19 Piotr Romanicz Dot. remontu alejki na cmentarzu komunalnym w Gryfinie odpowiedź
VIII 112/19 Piotr Romanicz Dot. stawek poszczególnych składników wynagrodzeń w OPS w Gryfinie odpowiedź
VIII 113/19 Marek Sanecki Dot. wyjaśnienia pełnionej roli w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przez zastępcę Burmistrza,
p. Tomasza Milera
 
VIII 114/19 Małgorzata Wisińska
Jerzy Piasecki
Zenon Trzepacz
Elżbieta Kasprzyk
Rafał Guga
Dot. utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego w miejscowości Sobieradz odpowiedź
VIII 115/19 Rafał Guga Dot. usytuowania kojca dla bezpańskich psów odpowiedź
VIII 116/19 Rafał Guga Dot. strajku nauczycieli i pracowników oświaty w gminie Gryfino  
VIII 117/19 Zenon Trzepacz
Tomasz Namieciński
Dot. przestrzegania Statutu Gminy Gryfino przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie odpowiedź
VIII 118/19 Tomasz Namieciński Dot. statusu prawnego Szkoły Podstawowej w Gardnie - jako jednostki budżetowej Gminy Gryfino - w zakresie zarządzania nieruchomościami, w których prowadzona jest działalność statutowa szkoły. odpowiedź
VIII 119/19 Tomasz Namieciński Dot. przeglądu stanu technicznego placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Gryfino odpowiedź
VIII 120/19 Tomasz Namieciński Dot. przywrócenia estetyki wiat przystankowych na terenie gminy Gryfino odpowiedź
IX 121/19 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
Dot. przeznaczenia środków pozostałych w budżecie w wyniku odliczenia wynagrodzenia za okres strajku nauczycieli i pracowników oświaty odpowiedź
IX 122/19 Jolanta Witowska Dot. oświetlenia ciągu pieszego łącznika pomiędzy ul. Niepodległości i Grunwaldzką odpowiedź
IX 123/19 Jolanta Witowska Dot. stanu nawierzchni chodnika dawnej ul. Marchlewskiego odpowiedź
IX 124/19 Jolanta Witowska Dot. tabliczek informacyjno-ostrzegawczych o obowiązku opiekuna psa odpowiedź
IX 125/19 Jerzy Piasecki Dot. braku wiat przystankowych w Wełtyniu odpowiedź
IX 126/19 Jerzy Piasecki Dot. wyrównania nawierzchni na drogach gminnych odpowiedź
IX 127/19 Piotr Romanicz Dot. informacji o rekonstrukcji historycznej w 2019 r. odpowiedź
IX 128/19 Piotr Romanicz Dot. dot. informacji o działaniach PUK Sp. z o.o. dotyczących oczyszczalni w Parsówku odpowiedź
IX 129/19 Wanda Hołub Dot. uruchomienia toalety publicznej w centrum Gryfina odpowiedź
IX 130/19 Roman Polański Dot. poprawienia łapacza wody na drodze przy ul. Kościelnej 1-5 w Chwarstnicy odpowiedź
IX 131/19 Rafał Guga Dot. remontu kompleksu kortów tenisowych na obiektach sportowych w Gryfinie  
IX 132/19 Rafał Guga Dot. osób sprawujących wyższe funkcje w gminie Gryfino  
IX 133/19 Rafał Guga Dot. przebudowy ulicy Łużyckiej odpowiedź
IX 134/19 Rafał Guga Dot. budżetu obywatelskiego odpowiedź
IX 135/19 Rafał Guga Dot. strajku nauczycieli i pracowników oświaty  
IX 136/19 Wanda Hołub Dot. umów ryczałtowych zawieranych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych odpowiedź
X 137/19 Magdalena Pieczyńska Dot. poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa schodów w parku prowadzących na peron odpowiedź
X 138/19 Magdalena Pieczyńska Dot. ul. Kolejowej w Gryfinie  odpowiedź
X 139/19 Magdalena Pieczyńska Dot. marki Energia Międzyodrza odpowiedź
X 140/19 Jolanta Witowska Dot. zalewania piwnic w budynku GTBS odpowiedź
X 141/19 Magdalena Pieczyńska Dot. poprawy funkcjonalności i dostępności Górki Miłości odpowiedź
X 142/19 Piotr Romanicz Dot. kosztów i efektów związanych z certyfikacją ISO 9001 odpowiedź
X 143/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. remontu drogi gminnej (działka nr 397/15) odpowiedź
X 144/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. przejęcia na mienie gminne działek drogowych  odpowiedź
X 145/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. utrzymania porządku i czystości pasa drogowego w Steklnie odpowiedź
X 146/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. utrzymania porządku i czystości działki gminnej w Steklnie odpowiedź
X 147/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. problemu zalewania pól w Bartkowie odpowiedź
X 148/19 Małgorzata Wisińska Dot. kontroli stanu kanalizacji wodnej, sanitarnej i deszczowej w Sobiemyślu odpowiedź
X 149/19 Małgorzata Wisińska Dot. stanu drogi powiatowej odpowiedź
X 150/19 Małgorzata Wisińska Dot. zastoin wody w Chwarstnicy odpowiedź
X 151/19 Rafał Guga Dot. instalacji klimatyzacji w auli SP3 odpowiedź
X 152/19 Małgorzata Wisińska Dot. interwencji w Starostwie Powiatowym w sprawach drogowych odpowiedź
X 153/19 Robert Jonasik Dot. utwardzenia dróg w rejonie ul. Jana Pawła II odpowiedź
X 154/19 Robert Jonasik Dot. uruchomienia numeru interwencyjnego w PUK odpowiedź
X 155/19 Robert Jonasik Dot. powiększenia cmentarza poprzez usypanie ziemi odpowiedź
X 156/19 Robert Jonasik Dot. umowy przejęcia placu od parafii w celu utworzenia miejsc parkingowych  odpowiedź
X 157/19 Rafał Guga Dot. remontu kompleksu kortów tenisowych  
X 158/19 Rafał Guga Dot. strajku nauczycieli i pracowników oświaty w gminie Gryfino  
  159/19 Tomasz Namieciński Dot. utrzymania terenów zielonych w miejscowościach miejskich odpowiedź
  160/19 Tomasz Namieciński Dot. przeprowadzenia kontroli czystości pasa drogowego, drogi powiatowej w Gardnie odpowiedź
  161/19 Tomasz Namieciński Dot. naprawy uszkodzonych chodników oraz odprowadzenia spływu wód deszczowych z drogi wojewódzkiej odpowiedź
  162/19 Tomasz Namieciński Dot. uruchomienia dodatkowego połączenia autobusowego odpowiedź