Plan pracy na 2018 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2019 rok

Styczeń:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Kontrola realizacji uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/238/16 z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu.

Luty:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Analiza procedur i wybranych postępowań z zakresu zamówień publicznych do 30 000 € w 2018 roku.
 3. Informacja oświatowa - ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługi szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).

Marzec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Kwiecień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo - sportowej.

Maj:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Kontrola systemu świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

Czerwiec:

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino ( do 15 czerwca).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec:

Przewidziana przerwa urlopowa

Sierpień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Ocena sytuacji finansowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., informacja o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego oraz potrzebach w zakresie utrzymania, remontów i systemów grzewczych budynków gminnych.

Wrzesień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.

Październik:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do15 października).

Listopad:

 1. Analiza formalno – prawna projektu budżetu na 2020 rok.
 2. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz z audytów.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Grudzień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2019 roku.
 3. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Urbański