Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 26 lutego (wtorek) 2019 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów nr 1/18, nr 2/18.
 2. Formy współpracy i wspierania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości – współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2018 r. – DRUK NR 1/VI.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat – DRUK NR 2/VI,
  2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/VI,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/VI,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 5/VI,
  5. podjęcia uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom – DRUK NR 6/VI,
  6. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 – DRUK NR 7/VI,
  7. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino – DRUK NR 8/VI.
 5. Wolne wnioski i informacje.