Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu z IX sesji.

 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok

  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok – DRUK NR 1/X,

  2. debata nad raportem:

   • wystąpienia radnych,

   • wystąpienia mieszkańców,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania - DRUK NR 1-1/X.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2018 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/X,

  2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/X,

  3. stanowiska komisji Rady,

  4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium za 2018 rok,

  5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,

  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

  7. dyskusja,

  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku” – DRUK NR 2-2/X,

  9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – DRUK NR 2-3/X.

 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 – DRUK NR 3/X

  • uwagi i wnioski.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino od dnia 01 września 2019 r. – DRUK NR 4/X

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 5/X

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 6/X

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025– DRUK NR 7/X

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 8/X

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 12. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

  • uwagi i zapytania.

 13. Wolne wnioski i informacje.