Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
24 czerwca (poniedziałek) 2019 r. godz. 1300

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 – DRUK NR 3/X.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino od dnia 01 września 2019 r. – DRUK NR 4/X,
  2. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 5/X,
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 6/X,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025– DRUK NR 7/X,
  5. ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 8/X.
 4. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 5. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
 6. Wolne wnioski i informacje.