Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 28 sierpnia (środa) 2019 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów nr 6/19, 7/19, 8/19, 9/19.
 2. Ocena sytuacji finansowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o., informacja o sytuacji budownictwa komunalnego i socjalnego oraz potrzebach w zakresie utrzymania, remontów i systemów grzewczych budynków gminnych.
 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/XI.
 4. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/XI.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XI,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 4/XI,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 5/XI,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XI,
  5. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 7/XI,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 8/XI,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 9/XI,
  8. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 10/XI,
  9. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 11/XI,
  10. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 12/XI,
  11. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
   1. skarga – materiał do druku nr 13/XI,
   2. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – Druk Nr 13/XI,
  12. ewentualnej budowy kopalni kruszywa na terenie sołectwa Żabnica – DRUK NR 14/XI,
  13. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – DRUK NR 15/XI,
  14. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 16/XI,
  15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 – DRUK NR 17/XI.
 6. Wolne wnioski i informacje.