Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

gg

 

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ  RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.    w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych  o pojemności:

    • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

    • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

    •  powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Burmistrzowi Miasta  i Gminy Gryfino, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfino pod linkiem: „Jak załatwić sprawę” oraz na podmiotowej stronie Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczy roku 2018 oraz lat następnych.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty. 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 91 416 20 11 wew. 113.

Załącznik: - wzór oświadczenia.