Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
31 października 2019 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XII i XIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – DRUK NR 1/XIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023” – DRUK NR 2/XIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 3/XIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mielenko Gryfińskie w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 – DRUK NR 4/XIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 5/XIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7/XIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Wybór ławników na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gryfinie

 1. przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
 2. powołanie komisji skrutacyjnej,
 3. głosowanie tajne,
 4. odczytanie uchwały.

XII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2019 r.

XIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIV. Wolne wnioski i informacje.