Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 16 grudnia (poniedziałek) 2019 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 2/XVI,

  2. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020 – DRUK NR 3/XVI,

  3. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020 – DRUK NR 4/XVI,

  4. zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XVI,

  5. rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK NR 6/XVI:

   1. skarga z dnia 16 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 6/XVI,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XVI.

  6. rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, skutkującego uniemożliwieniem realizacji uchwały nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 7/XVI:

   1. skarga z dnia 25 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 7/XVI,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 7/XVI.

  7. rozpatrzenie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych – DRUK NR 8/XVI:

   1. skarga z dnia 18 listopada 2019 r. – materiał do DRUKU NR 8/XVI,

   2. 2/podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XVI.

 4. Wolne wnioski i informacje.